Friday, April 15, 2011

خواب هایم: رفاقتایی که رنگ خدا می دهد

خواب هایم: رفاقتایی که رنگ خدا می دهد: "خیلی ها همدیگر را نمیشناختیم...اسم های همدیگر را شنیده بودیم شاید هم نشنیده بودیم، اما به هرحال از هم دور بودیم، هرکس در یک روزنامه، هرکس در..."

No comments:

Post a Comment